Ο παρών ιστότοπος www.liloaccessories.com είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο LILO.COM) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία ΓΚΡΕΚΑΣ ΔΑΝΙΗΛ  που εδρεύει στην Γλυφάδα  Αττικής, στην οδό Αγγέλου Μεταξά 6 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 036631298 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 8940561, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα LiloAccessories το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.liloaccessories.com . Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία αγοράς προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω  όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η υποβολή στοιχείων με σκοπό τη χρήση των υπηρεσιών, συμμετοχή σε διαγωνισμό  ή/και την υποβολή παραγγελίας και αγοράς των προϊόντων του LILO.COM επέχει θέση υπευθύνου δήλωσης του Ν.1599/1986 και επομένως οποιαδήποτε ψευδής δήλωση στοιχείων μπορεί να επισύρει τις κατ’ άρθρο 22 παρ.6 του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας, συμμετοχή σε διαγωνισμό, εγγραφή για Newsletterκλπ., απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, φύλο, ηλικία. Η εταιρεία δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δε μεταβιβάζει με καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οιαδήποτε αιτία προς οποιονδήποτε τρίτο προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών εκτός αν πρόκειται για περίπτωση εγκληματικής δραστηριότητας, όπως ο νόμος ορίζει.

Η εταιρεία διασφαλίζει την τήρηση των αρχών Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση, σε συμφωνία και συμμόρφωση προς το διεθνές, ευρωπαϊκό και εσωτερικό ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, την οδηγία 2000/31/ΕΚ και το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Η LILO.COM δεσμεύεται και βεβαιώνει τους χρήστες και πελάτες της ότι ΔΕΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ  ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ. Ως εκ τούτου η υπεξαίρεσή τους από τρίτους είναι πρακτικά αδύνατη. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτησή σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε.

Ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού αυτού τόπου δύνανται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

H εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο LILO.COM, σε ότι αφορά τις τιμές, τις περιγραφές και τις διαθεσιμότητες και οτιδήποτε επιπλέον πληροφορίες αναρτούνται σχετικές των προϊόντων LiloAccessories. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή/και κανόνες ή/και τις προϋποθέσεις, που γίνονται μέσω αυτής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό συνιστούμε στους χρήστες της ιστοσελίδας μας να επισκέπτονται τακτικά το πεδίο των Όρων Χρήσης για άμεση και έγκυρη ενημέρωση.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το όνομα και το εικαστικό LILOACCESSORIESείναι αναπόσπαστα μέρη ενός κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος καθώς και η ιστοσελίδα LILOACCESSORIES.COM .

Η LILO.COMκαι το περιεχόμενο της (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς επίσης η παρουσίαση των παραπάνω στο LILO.COMσε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. Μπορείτε βέβαια να «κατεβάζετε» πληροφορίες και εικόνες από τη σελίδα μας, για δική σας όμως προσωπική χρήση, πληροφόρηση φίλων σας και ανάρτηση σε κοινωνικά δίκτυα δικής σας ιδιοκτησίας και αυστηρά όχι με σκοπό τη περαιτέρω πώληση η αντιπροσώπευση των προϊόντων LILOACCESSORIES.

Ο χρήστης / πελάτης της LILO.COMσυμφωνεί και αναγνωρίζει την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, όπως αναφέρεται παραπάνω και δεν θα προσπαθήσει με κανένα τρόπο να περιορίσει τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν ούτε και να βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο το LILO.COMόπως υποκλοπή πληροφοριών άλλων χρηστών / πελατών μας, διακίνηση ιών ή κακόβουλων λογισμικών και γενικά οτιδήποτε αντιτίθεται στους παρόντες όρους χρήσης.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει στην ιστοσελίδα υπέρ-συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους, ιστοσελίδες, εφαρμογές στο διαδίκτυο. Αυτοί οι υπέρ-σύνδεσμοι οδηγούν σε ιστοσελίδες, εφαρμογές κτλ των οποίων τη διαχείριση ή εμπορική εκμετάλλευση έχουν τρίτα μέρη τα οποία δε συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Παρέχοντας υπέρ-σύνδεσμο στην ιστοσελίδα προς εξωτερικές ιστοσελίδες κλπ, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι εγκρίνει, συνιστά, συστήνει ή /και εγγυάται για οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή/και προϊόντα ή υπηρεσίες που αυτά παρέχουν ή ότι συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές τις τρίτες ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές κλπ εκτός εάν ρητώς ορισθεί διαφορετικά από την ίδια την Εταιρεία.

Σημειώστε ότι όταν επιλέξετε ένα σύνδεσμο προς άλλη ιστοσελίδα, ως χρήστης θα δεσμεύεστε από τους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας, της εφαρμογής κλπ που θα επισκεφθείτε.

Παράλληλα για να δημιουργήσετε υπέρ-σύνδεσμο οποιουδήποτε είδους και μορφής από την ιστοσελίδα LILO.COMσε άλλη εξωτερική ιστοσελίδα ή εφαρμογή πρέπει να λάβετε την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν θα αποτελεί μέρος σε οποιαδήποτε σύμβαση επιλέξετε να εισέλθετε με το τρίτο μέρος που αντιστοιχεί στον υπέρ-σύνδεσμο.

Η Εταιρεία δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για το υλικό οποιασδήποτε ιστοσελίδας, ιστοτόπου, εφαρμογής κτλ που συνδέεται εξωτερικά με την ιστοσελίδα LILO.COMΧρησιμοποιείτε ή επιλέγετε τους υπέρ-συνδέσμους αποκλειστικά με δική σας ευθύνη κι η Εταιρεία δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με ζημίες ή απώλειες που θα προκληθούν σε εσάς από τη χρήση ή με αφορμή τη χρήση του υπέρ-συνδέσμου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / NEWSLETTER

Στα πλαίσια της σωστής εξυπηρέτησης που παρέχουμε σε όλους τους χρήστες / πελάτες μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί μας στα στοιχεία που μας έχετε δώσει, για να σας ενημερώσουμε για την πορεία των παραγγελιών σας, πάντα με διακριτικότητα και σαφήνεια. Επίσης κατά καιρούς διεξάγουμε διαγωνισμούς, παρέχουμε προϊόντα σε μοναδικές προσφορές και ενημερώνουμε για νέες αφίξεις προϊόντων, όλα αυτά μέρος του τακτικού newsletterμας. Εάν δεν επιθυμείτε  ενημερωτικές ειδοποιήσεις τέτοιου είδους παρακαλούμε να μας το δηλώσετε στο σχετικό πεδίο η μέσω email.

COOKIES

Η εταιρία χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης των χρηστών της LILO.COMμε σκοπό την πιο φιλική περιήγηση και διευκόλυνση πρόσβασης σε αγαπητά μέρη των χρηστών της ιστοσελίδας μας, δηλαδή χρησιμοποιεί cookies. Τα cookiesδεν είναι τίποτα άλλο από μικρά αρχεία κειμένου –δεν περιεχουν ιούς ούτε μπορούν να βλάψουν ένα PC- που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη ούτε γίνεται ταυτοποίηση του χρήστη μέσω αυτών, εφόσον όλα τα δεδομένα συλλέγονται και συγκεντρώνονται ανώνυμα.

Ο χρήστης  / πελάτης της LILO.COMμπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (webbrowser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, με ή χωρίς cookies, οι απλοί επισκέπτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, μπορούν ανενόχλητα να περιηγηθούν στην ιστοσελίδα μας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα LILO.COMπροσπαθεί συνέχεια για τη βελτίωση των υπηρεσιών της και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της. Παρ΄όλα αυτά, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Η εταιρία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί η υποδομή του επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου.

Η χρήση του ιστοτόπου www.liloaccessories.com, σωστή ή μη, παραμένει απόλυτη ευθύνη του επισκέπτη / χρήστη / πελάτη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και αποτελούν συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας www.liloaccessories.com  και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για οποιεσδήποτε νομικές διαφορές προκύψουν μεταξύ της εταιρίας και οποιουδήποτε προσώπου χρήστη της ιστοσελίδας www.liloaccessories.com   αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας Αττικής.

Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και όταν πρόκειται για αλλαγές ή και επιστροφές προϊόντων σας παρακαλούμε πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 0030 2108940561 ή να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]. [email protected]

ΑΛΛΑΓΕΣ

Εάν το προϊόν που παραγγειλατε και παραλάβατε αποδειχθεί ελαττωματικό ή δεν έχει το κατάλληλο μέγεθος, χρώμα κλπ, θα είναι χαρά μας να σας το αντικαταστήσουμε συμφώνα με τις οδηγίες σας και χωρίς καμιά επιπλέον χρέωση. Σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν, να μην αφαιρέσετε τον κωδικό του και να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατόν ή το αργότερο εντός 14 ημερών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Εάν το προϊόν που παραγγειλατε και παραλάβατε δεν ανταποκρίνεται στα διαφημιζόμενα από μέρους μας χαρακτηριστικά  μπορείτε να το επιστρέψετε, αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας στο email [email protected], [email protected] και κατόπιν συνεννόησης θα σας πιστωθεί η συνολική αξία σε τραπεζικό σας λογαριασμό. Σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν, να μην αφαιρέσετε τον κωδικό του, να συσκευάσετε το προϊόν με ασφαλή για μεταφορά τρόπο και να συμπεριλάβετε την απόδειξη λιανικής πώλησης που είχατε παραλάβει. Η όλη διαδικασία της επιστροφής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντος 14 ημερών από την ημερομηνία δήλωσης της επιστροφής. 

Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και όταν πρόκειται για αλλαγές ή και επιστροφές προϊόντων σας παρακαλούμε πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 0030 2108940561 ή να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]. [email protected]

ΑΛΛΑΓΕΣ

Εάν το προϊόν που παραγγειλατε και παραλάβατε αποδειχθεί ελαττωματικό ή δεν έχει το κατάλληλο μέγεθος, χρώμα κλπ, θα είναι χαρά μας να σας το αντικαταστήσουμε συμφώνα με τις οδηγίες σας και χωρίς καμιά επιπλέον χρέωση. Σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν, να μην αφαιρέσετε τον κωδικό του και να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατόν ή το αργότερο εντός 14 ημερών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Εάν το προϊόν που παραγγειλατε και παραλάβατε δεν ανταποκρίνεται στα διαφημιζόμενα από μέρους μας χαρακτηριστικά  μπορείτε να το επιστρέψετε, αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας στο email [email protected], [email protected] και κατόπιν συνεννόησης θα σας πιστωθεί η συνολική αξία σε τραπεζικό σας λογαριασμό. Σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν, να μην αφαιρέσετε τον κωδικό του, να συσκευάσετε το προϊόν με ασφαλή για μεταφορά τρόπο και να συμπεριλάβετε την απόδειξη λιανικής πώλησης που είχατε παραλάβει. Η όλη διαδικασία της επιστροφής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντος 14 ημερών από την ημερομηνία δήλωσης της επιστροφής.